Dit is wat wij geloven

Wij geloven dat de bijbel het geïnspireerde woord van God is en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven (2 Timotheüs 3:16, NBV).

Wij geloven in het aanbidden van onze God in geest en waarheid, dat we Hem moeten prijzen met heel ons wezen (Johannes 4:24, Marcus 12:30). Wij loven Hem met gezang, met instrumenten, met dankzegging, met dans, door onze handen te heffen en te klappen (Psalm 150:1-6; 134:2; 47:2; Efeziërs 5:19-20).

Wij geloven in één eeuwige God die geen begin heeft en geen einde. Hij is almachtig, alwetend en overal aanwezig. Wij geloven dat zijn godheid absoluut en onverdeeld is. Deze echte en enige God heeft zich kenbaar gemaakt als Vader over de schepping, als Zoon in de verlossing, en als de Heilige Geest in de vernieuwing (Deuteronium 6:4, 1 Korinthiers 8:6, Efeziërs 4:6, 2 Korinthiërs 5:19, Joel 2:28, Titus 3:5).

Wij geloven in de Zoon van God. Dat is te zeggen, God die zich geopenbaard heeft in menselijke gedaante en onder ons heeft geleefd als Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven, niemand kan tot bij de Vader komen dan door Hem (1 Timotheüs 3:16, Johannes 1:11,14, Kolossenzen 2:9, Fillipenzen 2:5-9, 1 Timotheüs 2:5, Johannes 14:6).

Wij geloven in de redding doorheen de werken van Jezus Christus aan het kruis. We zijn gered door Zijn genade, dankzij het geloof. Maar dat is niet aan ons te danken maar het is een geschenk van God (Efeziërs 2:8-9).

Wij geloven in oprechte bekering en belijdenis van je zonden. Een verandering in je levensvisie, in je doelen, in je hart, in je denken, in je leven, een echte transformatie als het ware doorheen Zijn kracht en de Naam van Jezus Christus. (Lucas 24:47, 13:3, Handelingen 2:37-38; 3:19, Romeinen 10:9).

Wij geloven in het doopsel door onderdompeling in water in de Naam van Jezus Christus. Het doopsel moet steeds voorafgaan worden door een oprechte bekering (Handelingen 2:38; 8:16; 10:48; 19:5, Romeinen 6:3-4, Marcus 16:15-16).

Wij geloven in het doopsel van de Heilige Geest zoals op de dag van Pinksteren. Johannes de doper zei in Mattheüs 3:11 (NBV): “Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;”. Jezus in Handelingen 1:5 (NBV) zei: “Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’”. Lukas zegt ons in Handelingen 2:4 (NBG51): “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”. Wij geloven dat dit doopsel vandaag de dag nog steeds beschikbaar is (Joël 3:1, Handelingen 2:38-39; 10:46;19:6).