Gods’ definitie van zonde en zijn manier van verlossing!

De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid.

Deze vraag is van essentieel belang omwille van het vreselijke oordeel dat geveld wordt over diegene die zonde plegen. “Iemand die zondigt zal sterven” dondert het in het oude testament (Ezechiël 18:20). Het nieuwe testament zegt hetzelfde: “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Diegene die leeft in zonde doorheen zijn aardse leven en diegene die geen Heilige vergiffenis heeft gevraagd zal naar de eeuwige verdoemenis worden gestuurd wanneer hij God ontmoet. Zonde groeide zeer snel onder de mensen. Adam en Eva hadden gezondigd door God niet te gehoorzamen. De eerst geboren jongen op deze aarde heeft gezondigd door zijn eigen broer te vermoorden. En vanaf dan bestaat zonde in elke generatie. In onze tijd is er echter een groot verschil: velen onder ons weten niet meer wat zonde eigenlijk is. Sommige slechte dingen of manieren worden nu meestal bestempeld als goede, normale dingen en goede dingen worden als slecht bestempeld. De profeet Jesaja waarschuwde voor praktijken van die aard: “Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad” (Jesaja 5:20). Sinds er toch wel wat verwarring bestaat rond het begrip “zonde”, is een goede definitie dringend nodig.

Zonde is niet alleen ongeloof.

Naar het einde toe van zijn leven, zei Jezus tot zijn discipelen dat de Heilige Geest de mensen zal overtuigen van zonde …omdat zij weigeren in Mij te geloven (Johannes 16:8-9, NBG51). Vele hebben dit verkeerd geïnterpreteerd door te zeggen dat zonde niet meer is dan ongeloof. Maar Jezus wil zeggen dat ongeloof de basis zou vormen voor zonde. Mensen zondigen omdat zij niet geloven in Jezus Christus. Ongeloof is een zonde maar het leidt iemand nog verder in zonde.

“Zondigen is Gods wet overtreden”.

Deze definitie is gegeven in 1 Johannes 3:4. Met “wet” bedoelt de apostel Johannes het Woord van God, dat eerst terug te vinden was in het oude testament maar nu ook het nieuwe testament. Zonde is een overtreding, het breken van een gebod dat in de bijbel staat. Er zijn twee types van zonde. Het eerste is wanneer je iets doet dat God verbiedt, het tweede is wanneer je iets niet doet wanneer God het beveelt te doen. “Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij” (Jakobus 4:17).

“Alle kwaad is zonde”.

1 Johannes 5:17 bevestigt deze waarheid. Een persoon is onrechtvaardig wanneer hij iets doet dat verkeerd is volgens het woord van God. We moeten hierbij noteren dat alle onrechtvaardigheid zonde is. Mensen zijn snel om zonde te classificeren; een grote of kleine zonde, zwart of grijs, dodelijk of niet. Maar voor God is elke zonde hetzelfde. Om maar een voorbeeld te geven hoe sommige mensen zonde beoordelen en hoe God zonde beoordeelt. Mensen categoriseren liegen bij de kleine zonden, maar God plaats alle leugenaars bij de lafaards, de trouwelozen, mensen die gruwelijke dingen hebben gedaan, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars en afgodendienaars (Openbaring 21:8). Meer zelfs, hij veroordeelt ze op dezelfde manier: eeuwige verdoemenis in het zwavelmeer. Wat is zonde dan? Simpelweg gezegd: zonde is iets doen wat God verbiedt of iets niet doen wat Hij beveelt.

Is er een oplossing voor je zonden?

De bijbel zegt: “wie zondigt zal sterven” en “iedereen heeft gezondigd” (Ezechiël 18:4, Romeinen 3:23). Deze twee verzen veroordelen alle mensen tot de eeuwige dood. Maar Jezus zondigde niet (1 Petrus 2:22). Dus Hij, die niet kon worden veroordeeld voor Zijn eigen zonden, kon sterven voor de zonden van anderen. Jesaja had het al voorspeld in het oude testament: “Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen” (Jesaja 53:6). De enige verlossing van zonde kan men vinden in Jezus’ dood op het kruis. “als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeen 9:22), en “in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden” (Kolossenzen 1:14, NBG51). Moet een persoon op een bepaalde manier reageren om deze verlossing te verkrijgen? Ja! De bijbel zegt: “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13, NBG51). En deze woorden vindt men ook terug in I Johannes 1:9: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” In handelingen 2:36-37 vragen zondaars die Jezus hadden geweigerd als hun Messias aan de apostelen: “Wat moeten we doen?” “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38, NBG51).

Bron: tract #1567220711, World Aflame Press, 8855 Dunn Road Hazelwood, MO 63042-2299 USA