Is iemand gered door alleen te geloven of door te geloven en te gehoorzamen?

De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid.

Diegene die een diepgaande studie maakt over Gods plan voor de redding van onze ziel en van zonde, raakt er van overtuigd dat de redding door geloof komt. Paulus maakte dit zeer duidelijk: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God” (Efeziërs 2:8). Maar wat is nu reddend geloof? Is een man gered door passief te geloven zoals sommige denken? Gewoon mentaal aannemen dat Jezus bestond en er verder niets mee doen, is dat genoeg om gered te worden?

Geloof maakt de verlossing mogelijk!

Laten we eerst Johannes 1:12-13 lezen: “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.” Volgens deze vers is het mogelijk om een kind van God te worden door in Hem te geloven. Zulk geloof redt hem echter niet, maar het brengt redding wel binnen handbereik. Het is duidelijk dat als men niet gelooft in de Naam van Jezus Christus of in het reddingsplan dat God voor ons heeft gemaakt, dat men niet de stappen zal ondernemen om gered te worden.

Hoe geloof Noah redde!

“Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof” (Hebreeën 11:7). Hoe kon Noahs’ geloof zijn familie en zichzelf redden van de vloed? Ten eerste hij geloofde dat een vernietigende vloed ging komen, ook al had hij zoiets nog niet gezien. Hij geloofde ook dat als hij deed wat God hem beval hij gered ging worden. Zijn geloof zorgde er dus voor dat hij rechtvaardig werd beschouwd in Gods ogen en alzo werd gered. Op dezelfde manier worden we gered van zonde. Natuurlijk moet een persoon eerst Jezus aanvaarden voor wat Hij voor ons heeft gedaan op Calvarie, want op dit offer is het plan van redding gebaseerd. Maar wanneer een zondaar gelooft in wat Jezus voor hem heeft gedaan leidt dit naar gehoorzaamheid. Dit geloof met gehoorzaamheid brengt de redding voort.

Hoe de gevangenisbewaker werd gered!  

Diegene die denken dat redding alleen komt door passief te geloven, en dat de zondaar niets moet doen alleen Jezus Christus aanvaarden en zijn werk aan het kruis, geven steeds dezelfde vers weer: ”Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten’” (Handelingen 16:31). Men zegt dat de gevangenisbewaker niets moest doen, alleen geloven in Jezus Christus. Maar voorstanders van deze theorie vergeten vers 32 te lezen: “En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde.” Dit woord bevatte zeker en vast de leer over de waterdoop, want in vers 33 staat dat de gevangenisbewaker en zijn familie werden gedoopt. En omdat bekering voor de waterdoop komt, is er geen twijfel mogelijk dat ze ook afstand deden van hun zonden. In vers 34 leest men dat de gevangenisbewaker een ervaring kreeg dat hem verblijdde. Hoe kwam het dat het geloof van die man redding voortbracht? Het kwam omdat hij gehoorzaamde aan het evangelie. Geloof en gehoorzaamheid gaan hand in hand en dan brengt het de redding, de verlossing voort.

Bekentenis gaat gepaard met geloof!

Romeinen 10:9-10 zegt: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.” Volgens deze vers is er een direct verband tussen uw bekentenis en verlossing. Bekentenis is een daad die verder gaat dan gewoon passief geloven met je geest.

Gebed gaat gepaard met geloof!

We gaan verder met Paulus: “want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered’” (Romeinen 10:13). Natuurlijk kan een persoon de heer aanroepen vanuit zijn hart, zonder te praten. Maar in deze vers is het duidelijk dat men een stem moet gebruiken of een luidop gebed. Het gebruik van de stem in gebed is een actie die toegevoegd moet worden aan het geloof. Wij leren in Gods woord dat een persoon de Heilige Geest ontvangt door te geloven (Galaten 3:2,14). Maar krijgt men deze gave door te geloven zonder enige actie? Sommige mensen denken van wel, zij zeggen dat het ongepast is om naar een gave te vragen die word beloofd. Maar Christus woorden weerleggen deze theorie: “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen’” (Lucas 11:13).

Geloof en gehoorzaamheid.

Welke rol speelt dan geloof om verlossing te kunnen krijgen? Een persoon moet geloven in het offer dat Christus heeft gebracht en dat het voor iedereen toegankelijk is. Zijn geloof moet hem motiveren om zich te bekeren (afstand doen van zonden), gedoopt te worden in Jezus Naam en de Heilige Geest te ontvangen (Handelingen 2:38). Hij moet geloven dat als hij afstand doet van zonde en hij vraagt naar de Heilige Geest, hij Het ook zal ontvangen! Zijn geloof leidt hem naar gehoorzaamheid en zo naar het ontvangen van de Heilige Geest. Er is geen contradictie tussen Efeziërs 2:8: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God”  en Jakobus 2:24: “U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof.” De werken waarover Jakobus het heeft zijn acties van gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan het evangelie. Alleen diegene die het evangelie, de leer van Christus gehoorzamen zullen gered worden. (Romeinen 6:17, 10:16, 16:26, Hebreeën 5:9) Reddend geloof leidt een persoon naar gehoorzaamheid en zulke gehoorzaamheid brengt verlossing en redding!

Bron: tract # 1567220703, World Aflame Press 8855, Dunn Road Hazelwood, MO 63042-2299, USA