De eerste Gemeente

De eerste gemeente vond haar grondslag op de dag van Pinksteren. Dit is duidelijk weergegeven in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen, de verzen 1-4. De eerste Gemeenten zoals in Efeze, Korinthe en Filippi kwamen tot stand door dezelfde Pinksterervaring. Zo wordt bijvoorbeeld in Hand. 19:1-6 vermeld hoe de Gemeente in Efeze tot stand kwam. Lees ook Hand. 2:38, en Galaten 1:8. De eerste gemeente gaf het voorbeeld. We vinden de grond voor onze aanbidding en leer in de Bijbel.

Wij zingen en bidden luid, met geheel ons hart

Omdat,
we in de Bijbel lezen: “Bewoners van de aarde, juich de Heer toe, jubel het uit van vreugde, zing voor hem. Zing voor de Heer, uit volle borst, speel voor hem op de lier. Blaas op de trompet en de hoorn en juich voor de Heer, onze koning” (Psalm 98: 4-6, GNB96).

Wij bidden gezamenlijk

Omdat,
wij in de Bijbel lezen: ” Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft ” (Hand. 4:24, NBV).

Wij heffen onze handen op in het gebed

Omdat,
wij in de Bijbel lezen dat de mannen zullen bidden in alle plaasten, met opheffende heiligehanden… (1 Tïm. 2:8). “Hef uw handen omhoog in gebed en zing de lof van de Heer, in zijn heiligdom, op de Sion“ (Psalm 134:2, GNB96).

Wij klappen met onze handen

Omdat,
wij in de Bijbel lezen: “Volken, juich God toe, juich en klap in de handen” (Psalm 47:2, GNB96).

Wij getuigen in de samenkomst

Omdat,
wij in de Bijbel lezen: ” Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn“ (1 Kor. 14:26, NBV). “Wanneer uw volk bijeen is, Heer, zal ik vertellen hoe goed u bent. U weet het, Heer, ik kan niet zwijgen” (Psalm 40:10, GNB96).

Wij zalven met olie voor Goddelijke genezing

Omdat,
wij in de Bijbel lezen: “Als iemand van u ziek is, moet hij de bestuurders van de gemeente laten roepen. Zij moeten voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dit gelovig gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem doen herstellen en hem, als hij gezondigd heeft, vergeven.” (Jakobus 5:14-15, GNB95).

Wij komen elke week samen

Gelovig en regelmatig bezoek van de Gemeente is van vitaal belang om gereed te zijn wanneer de Heer komt. De Bijbel waarschuwt ons met de woorden: “We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen, en dat des te meer, naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet komen” (Hebr. 10:25, GNB96).

Dit is de reden dat we getrouw de Gemeente bezoeken. Wilt u dat mét ons doen? We zullen naar u uitzien bij de volgende bijeenkomsten in de Gemeente.