Opnieuw geboren worden, wat is dat nu weer?

De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid.

De Pinksterervaring is een diepere ervaring met God die elke gelovige persoon kan ontvangen. Deze ervaring gaat samen met wat ze noemen “de wedergeboorte”. De termen “wedergeboorte” en “nieuwe geboorte” zijn bekende uitspraken in het Christendom, niettegenstaande dit; weten 90% van alle kerkgangers niet wat het eigenlijk betekent. Er zijn vele gelovigen die ervaringen gehad hebben met God, maar niet deze van het opnieuw geboren worden. Laten we het woord van God erbij nemen, en lees voor jezelf wat God zegt over de nieuwe geboorte.

Johannes 3:1-10:
“Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?”

Jezus heeft ons belangrijke informatie gegeven betreffende opnieuw geboren worden.

Johannes 3:3 (NBG51): “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Jezus heeft gezegd dat wij het koninkrijk van God niet kunnen zien of betreden tenzij we wederom geboren worden. Het is duidelijk: men moet opnieuw geboren worden om gered te worden.

Wie moet er gered worden en waarom?

Iedereen, want volgens God zijn we allemaal zondaars!

Romeinen 3:23: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;”

Romeinen 3:10:Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,”

Vermits we allemaal zondaars zijn en het resultaat van zonde de dood is (Romeinen 6:23), wat moeten we dan doen om gered te worden?

Johannes 3:16:“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Dus met andere woorden, geloven dat Jezus Christus de enige weg is tot bevrijding.

Hebreeën 11:6:Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.”

Om als zondaar tot God te komen, moeten wij geloven dat Hij bestaat en Hem zoeken.

Hoe zoeken wij Hem?

Romeinen 10:10 (NBG51): “want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.”

Wij moeten met heel ons hart beseffen dat wij zondaars zijn, en Jezus aanvaarden als onze redder en aan Hem onze zonden belijden. Dit noemt men bekering. Bekering betekent vergeving vragen voor onze zonden en er afstand van doen. Dit was het eerste onderwerp waarover Jezus heeft gepredikt.

Matteüs 4:17 (NBG51):Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”

De bekering is een zeer belangrijke stap in je persoonlijke redding. Het maakt onze harten klaar om opnieuw geboren te worden. Jezus sprak duidelijke taal betreffende de bekering evenals de wedergeboorte.

Lucas 13:3 (NBG51): “Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.”

Vermits Jezus zo duidelijk over dit onderwerp is, vragen wij aan u, hebt u zich al bekeerd van uw zonden? Wij hebben een belofte in:

1 Johannes 1:9:Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”

Als je wilt, kan je nu dit gebedje luidop meebidden:

Heer, ik beken dat ik gezondigd heb en gefaald heb. Ik vraag U om mij te vergeven en ik beloof u dat ik afstand doe van mijn zonden en dat ik vanaf nu voor u zal leven! Amen!

Hebreeën 6:1 (WV95): “Daarom willen we de eerste beginselen van de leer over Christus terzijde laten en ons richten op wat behoort tot het volwassen zijn. We willen niet opnieuw het fundament leggen door te spreken over bekering van daden die tot de dood leiden, over geloof in God,”

Het geloof en de bekering zijn de fundamenten in u relatie met God en de wedergeboorte. Laten we van dichtbij bekijken wat Jezus heeft gezegd tegen Nikodemus over de wedergeboorte.

Jezus wilt dat iedereen opnieuw wordt geboren!

Johannes 3:3 (NBG51): “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Nikodemus wilde weten hoe je opnieuw geboren kunt worden.

Johannes 3:4:‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’”

Jezus maakt Nikodemus duidelijk dat het om een geestelijke wedergeboorte gaat en niet om een natuurlijke.

Johannes 3:5:Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.”

We merken hier op dat de wedergeboorte uit twee delen bestaat, namelijk de geboorte uit het water en uit de Geest. Vele religieuze groeperingen zeggen dat de wedergeboorte verwijst naar de natuurlijke geboorte, omdat we geboren worden uit water, namelijk vruchtwater. Maar de waarheid is dat Jezus ons duidelijk maakt dat het om een andere geboorte gaat, kijk naar de woorden “wederom geboren” en “tweede keer”. De tweede geboorte uit het water verwijst naar het doopsel. Dus het is duidelijk dat opnieuw geboren worden uit het water verwijst naar u laten dopen.

Jezus heeft het doopsel zeer sterk benadrukt.

Marcus 16:16:Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.”

Vermits het doopsel zo belangrijk is voor Jezus moet men het nauwkeurig uitvoeren, Hijzelf heeft het voorbeeld gegeven van de onderdompeling.

Matteüs 3:16a:Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, …”

Doorheen de bijbel werd men gedoopt door onderdompeling, nergens vinden we de methode terug van besprenkeling.

Wat doet het doopsel voor ons?

Het wast onze zonden weg en vergeet ze! Ananias zei tegen Paulus:Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept” (Handelingen 22:16).

Petrus zei tegen de menigte op de dag van Pinksteren: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38, NBG51).

Sommige groeperingen dopen niet in de naam van Jezus Christus maar dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (drievuldigheid).De katholieke encyclopedie verklaart dat de originele formule, die door de apostelen werd gebruikt, in de naam van Jezus was. De drievuldigheids formule werd later ontwikkeld. Op wat is dit gebaseerd? Jezus beval het volgende aan de apostelen (ook wel de grote opdracht genoemd):

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Matteüs 28:19, NBG51).

Let op de woorden “in de naam”. Naam staat hier in het enkelvoud. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn hier titels en geen namen. Laten we eens zien wat Lucas hierover heeft geschreven.

Lucas 24:45-47 (NBG51): “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.”

Doorheen het nieuwe testament, werd elke persoon gedoopt in de Naam van Jezus Christus.

Handelingen 8:16 (NBG51): “Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.”

Handelingen 10:48 (NBG51): “En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.”

Handelingen 19:5 (NBG51): “En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.”

Zouden we niet beter de bijbel gehoorzamen, Gods woord, i.p.v. de historische beginselen die de mens heeft gemaakt. Petrus, de eerste prediker van het nieuwe testament, doopte in de naam van Jezus en niet in de titels.

Petrus begreep zeer goed hoe hij moest dopen wanneer Jezus hem de opdracht gaf in Mattheüs 28:19, want dit is wat Petrus zei tegen de menigte: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38, NBG51).

Handelingen 4:12 (GNB96): “In hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden.”

Ook Paulus wist hoe belangrijk het was om in de naam van Jezus gedoopt te worden en heeft daarom bepaalde mensen opnieuw gedoopt in de naam van de Heer.

Handelingen 19:1-5 (NBG51): En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.”

Het is in Zijn naam dat we gered worden, door te geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan, Zijn bloed dat verspild werd aan het kruis voor onze zonden, zal ons redden. “In de naam van Jezus” is niet zomaar een magische formule dat we opzeggen wanneer we worden gedoopt, nee het is uw oprecht geloof in Hem en wat Hij voor je gedaan heeft dat uw zonden zal wegwassen. Wanneer we gedoopt worden in iemand zijn naam betekent dit dat we willen leven volgens die persoon. Dat we alles overnemen waarvoor die persoon staat. Je moet je met andere woorden identificeren met Jezus (1 Korinthiërs 1:13). Jezus is gestorven en begraven. Dit is wat wij als Christenen ook moeten doen, je oude zelf moet sterven (berouw van je zonden) en je moet begraven worden (gedoopt worden, wegwassen van de zonden, zie Romeinen 6:1-4).

Jezus sprak ook nog over een andere geboorte.

Johannes 3:5: “Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.”

Opnieuw geboren worden uit de Geest betekent hier gedoopt worden in de Geest.

Johannes de doper sprak hierover.

Marcus 1:8 (NBG51): “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

Jezus zei: “Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest’” (Handelingen 1:4-5).

Jezus is gestorven op het paasfeest, Hij is opgestaan uit de dood de derde dag.

Handelingen 1:3: “Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.”

Een paar dagen later, exact 50 dagen na de kruisiging, doopte God de apostelen met de Heilige Geest tijdens een bidbijeenkomst. Pinksteren betekent de vijftigste dag. Dus de pinksterbeweging bestaat uit mensen die dezelfde ervaring delen als die van de apostelen en vele andere volgelingen zo’n 2000 jaar geleden op de Pinksterdag.

Wat is er toen juist gebeurd?

Handelingen 2:1-4(NBG51): “En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”

Vele religieuze groeperingen van vandaag zeggen dat dit vandaag niet meer gebeurt, dat die ervaring alleen was voor de volgelingen van Jezus en alleen bestemd was voor die tijd. Maar het woord van God vertelt ons andere dingen.

Handelingen 2:16-18:Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.”

Handelingen 2:39: “want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.”

In “Life Magazine”, millennium editie 1997, staat er vermeld dat er naar schatting meer dan 500 miljoen mensen pinkstermensen zijn. Als je nog niet opnieuw bent geboren uit de Geest, dan is deze ervaring zeker voor u! Vele andere groeperingen willen u doen laten geloven dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, of dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest vanaf het moment dat je gelooft in Jezus Christus. Maar dit staat nergens vermeld in de bijbel. De apostel Paulus vroeg aan sommige gelovigen:

Handelingen 19:2: “…‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’”

Jezus zei: ““Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven” (Johannes 7:38-39).

Deze verzen tonen aan dat een persoon niet automatisch de Heilige Geest ontvangt door te geloven. De Heilige Geest ontvangen maakt deel uit van het opnieuw geboren worden. Als je de Heilige Geest ontvangt dan identificeer je jezelf met de wederopstanding van Jezus. Een nieuw leven begint.

Hoe kan je weten of je de Heilige Geest hebt ontvangen? Wat is het bewijs ervan?

Johannes 3:8: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’”

Jezus heeft gezegd dat men niet kan zeggen vanwaar de Heilige Geest komt of waar hij naartoe gaat, maar men kan wel het geluid ervan horen. Er was een herkenbaar geluid op de dag van Pinksteren, en dit gebeurt elke keer als iemand vervuld wordt met de Heilige Geest.

Handelingen 2:4-11:en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’”

Handelingen 10:46(NBG51): “want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.”

Handelingen 19:6 (NBG51): “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.”

Als je vervuld word met de Heilige Geest begin je in een vreemde taal (tongen) te spreken, woorden die de Heilige Geest je ingeeft. De tongen zijn het bewijs dat je de Heilige Geest hebt ontvangen.

Dit werd al voorspeld in het oude testament.

Jesaja 28:11:Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval, in een andere taal, spreekt de HEER tot dit volk.”

Waarom heeft God gekozen voor het spreken in andere talen als bewijs voor het ontvangen van de Heilige Geest?

Jakobus 3:6-8:“Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn.”

De tong is het moeilijkst bedwingbare lid van ons lichaam. De mens zelf kan zijn tong niet beheersen, alleen God kan het. De tong is het laatste lid van ons lichaam dat zich overgeeft aan God. Daarom heeft God de tong verkozen als het bewijs van het doopsel van de Heilige Geest. Vele religieuze leiders van vandaag begrijpen deze dingen niet. Heel de wereld moet weten hoe ze opnieuw moeten worden geboren. Jezus wil dat iedereen gedoopt wordt in Zijn Geest.

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

Johannes 16:13:De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.”

Romeinen 14:17:want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.”

Romeinen 8:11:Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.”

Handelingen 1:8: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Galaten 5:22-23: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.”

De Heilige Geest zal ons in de waarheid leiden, hij geeft rechtvaardigheid, vrede, blijdschap en de kracht om de zonde te overwinnen.

Indien u afstand hebt gedaan van u zonden waarom zoekt u dan niet met volharding de Heilige Geest?

Wees opnieuw geboren door het water en de Heilige Geest. Het is de enige manier om het koninkrijk van God te betreden. Voor meer info en vragen contacteer ons.