Miljoenen hebben het al ervaren, jij ook?

De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid.

De gave van de Heilige Geest is het onderwerp geworden van vele discussies vandaag de dag. Vele personen van verschillende achtergronden en overtuigingen hebben de interesse gekregen om deze spirituele ervaring beter te begrijpen. De koppen op de voorpagina’s van religieuze kranten liegen er niet om, deze ervaring verdient een betere uitleg en erkenning!

De feiten

De Heilige Geest is God:”God is Geest” (Johannes 4:24) en er is “één Geest” (Efezen 4:4).

Om in het koninkrijk van God binnen te gaan zei Jezus dat een persoon opnieuw moest worden geboren, oftewel geboren worden uit het water en de geest (Johannes 3:3-5). Geboren worden uit de geest en het doopsel van de Geest zijn hetzelfde begrip, het zijn synoniemen. De apostel Petrus verstond deze waarheid toen hij de menigte toesprak in Jeruzalem op de dag van Pinksteren: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38, NBG51).

Deze ervaring werd gegeven aan de Joden op Pinksteren (Handelingen 2:1-40), de Samaritanen (Handelingen 8:15-17), en de Heidenen (Handelingen 10:44-48). Dit wil zeggen dat het voor alle mensen is, onafhankelijk van het ras, kleur of levensstatus. De nieuwe geboorte, die bestaat uit het water en de geest, was nooit bedoeld als een optie of een extra ervaring. ”U moet opnieuw geboren worden” zijn de woorden van Jezus in Johannes 3:7. Als een persoon niet geboren wordt uit de Geest kan hij niet een “zoon” van God genoemd worden.

Het voorrecht

Maar waarom zou je het als een gebod moeten ervaren? Het is een gezegend voorrecht om een uitstrooiing van de Geest te ervaren. Om de vrijheid in je ziel te voelen bij het doopsel in de Geest. Er is geen andere ervaring gelijk deze. “Onvergelijkbaar” is de enige echte beschrijving van deze invulling. Je komt in een hele nieuwe wereld terecht. De ziel heeft een lege plek en niets kan dat invullen of bevredigen, maar het doopsel in de Heilige Geest bevredigt elke nood van de ziel, elk verlangen wordt vervuld. In deze ervaring zit “vervulling”.

Het bewijs

Er zijn twee bewijzen dat je het doopsel van de Heilige Geest hebt ontvangen.

1. Het initiële bewijs is het spreken in tongen, dit betekent miraculeus spreken in een andere taal die de spreker niet kent. Al sinds het ontstaan van de kerk werd het spreken in tongen gekoppeld aan het doopsel in de Geest. Op de dag van Pinksteren, nadat Jezus in de hemel werd opgenomen, werden 120 volgelingen vervuld met de Geest van God en spraken in tongen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken (Handelingen 2:1-4).

Dezelfde ervaring werd gegeven aan heel de familie van een Italiaanse soldaat. De Joodse Christenen herkenden deze ervaring: “want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken” (zie handelingen 10:44-48, NBG51). In handelingen 19:1-6 hoorde een groep volgelingen van Johannes de doper dat er een Heilige Geest is. Zij kregen deze boodschap van de apostel Paulus en zij werden ook gevuld met de Geest en spraken in andere talen.

Woorden kunnen deze ervaring niet beschrijven, het is een hemelse ervaring, niet van deze wereld. Wat onze ziel dan meemaakt kunnen we niet verwoorden.

Er zijn nog verschillende redenen waarom God “tongen” heeft gekozen als het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest:

  • Het is een objectief, uitwendig bewijs van deze spirituele doop.
  • Ontvangers en omstanders kunnen het met zekerheid identificeren (handelingen 10:46). Het is een bewijs dat zich bij iedereen voordoet, alle volgelingen op Pinksteren, heel de familie van Cornelius en alle gelovigen in Efeze spraken in andere talen. “Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is”, dit zijn de woorden van Jezus (Johannes 3:8).

De bijbel zegt: “maar er is geen mens die de tong kan temmen” (Jacobus 3:8). Dat God je tong wel kan temmen is het bewijs dat Hij alle macht en controle heeft.

2. Het tweede bewijs dat de Geest in je leven is gekomen, zijn de vruchten van de Geest, waarover Paulus spreekt in Galaten 5:22-23:”Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Iemand die gedoopt is in de Heilige Geest en zich onderwerpt aan de wil van de Heer zal die vruchten in zijn dagelijks leven zien.

De belofte

Was het doopsel in de Geest alleen voor de apostelen en de eerste volgelingen? Is het vandaag de dag alleen voor diegene die super spiritueel zijn?

Het antwoord is “nee”. De apostel Petrus maakte dit zeer duidelijk in zijn boodschap op de dag van Pinksteren: “want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen” (Handelingen 2:39, zie ook Lukas 11:13).

Uw geloof, gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heer Jezus Christus en zijn evangelie maakt u klaar voor de meest fantastische ervaring (zie handelingen 5:32,11:15-17). Zoals in Jesaja 12:3 staat: “Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.” Zoek Hem vandaag nog, want weet dat God een “beloner is voor wie Hem ernstig zoeken ” (Hebreeën 11:6). “‘Heb je dorst? Kom toch bij mij! Hier is water” (Jesaja 55:1, GNB96).

Dit is ook voor u weggelegd!

Bron: tract #156722072X, World Aflame Press, 8855 Dunn Road Hazelwood, MO 63042-2299, USA